Õppetöö

 

Meie koolis toimub õppetöö Maanteeameti poolt heaks kiidetud Saku Autokooli õppekava  ja riikliku õppekava alusel. Loe infot Sind huvitavate koolituste sisu ja kohustuslike mahtude kohta klõpsates alljärgnevatel linkidel:  

 

 

B-KATEGOORIA
Esmane B-kategooria juhiluba väljastatakse isikule, kes on vähemalt 18 aastat vana, kuid õpinguid võib alustada juba 15,5 aastaseks saamisel (vt juhi vanuse alammäär). B-kategooria esmaõpe jaguneb alg- ja lõppastme koolituseks.

 

B-kategooria algastme koolitus
B-kategooria koolitus toimub Maanteeameti poolt heakskiidetud Saku Autokooli õppekava ja riikliku õppekava alusel. Algastme kursuse raames on õpilasel kohustuslik läbida teooriakursus mahus 26 tundi (45 min) ja 28 kohustuslikku sõidutundi (45 min), millest üks on kooli sõidueksam.Lisandub üks pimeda aja sõidutund ja üks libedasõidu tund. Lisaks tuleb algastmes läbida esmaabikoolitus. Teoreetiline ja praktiline õpe toimuvad autokooli õpingute käigus vaheldumisi. Esmased juhtimisoskused omandatakse liikluseks suletud õppesõiduplatsil.


Õpilase mootorsõiduki juhtimisõigust sõidutundides tõendab autokooli poolt väljastatud õpingukaart, mis antakse igale õpilasele enne esimese õppesõidutunni algust. Sõidutundides peab õpilasel kaasas olema isikut tõendav dokument. 
 

Juhul, kui kohustuslikest õppesõidutundidest vajalike juhtimisoskuste omandamiseks ei piisa, on õpilasel võimalus võtta autokoolis lisasõidutunde.


Koolituse lõppedes sooritab õpilane autokooli sõidu- ja teooria eksami, peale mida tekib õpilasel õigus riikliku teooria- ja sõidueksami sooritamiseks Maanteeametis. Peale riikliku eksami edukat sooritamist väljastab Maanteeamet õpilasele esmase juhiloa. Esmane juhtimisõigus kehtib 2 aastat ja muutub pärast juhilubade lõpukuupäeva kehtetuks. Alaliste juhilubade saamiseks tuleb läbida lõppastmekoolitus. Esmast juhiluba ei ole võimalik pikendada.


Esmase juhiloa omanikule kehtib kuni alaliste juhilubade saamiseni kiirusepiirang 90 km/h ning sõidukit juhtides on kohustuslik algaja juhi tunnusmärk „vahtraleht“.

 

Alaliste juhilubade saamiseks tuleb läbida lõppastmekoolitus.

 

Leia endale sobiv kursus SIIT!

 

B- kategooria lõppastme koolitus

Lõppastme koolituse teoreetiline osa koosneb kuuest teooriatunnist (6x45 min) ja praktiline osa kolmest sõidutunnist, mille hulgas on 2 säästliku sõiduviisi tundi ja 1 libedasõidu tund. Lõppastme teooria käigus omandatakse libedasõiduks ning säästlikuks sõiduviisiks vajalikud teadmised. Lõppastme teooriakursus on võimalik läbida ka e-õppena.


Libedasõit toimub Maanteeameti poolt tunnustatud spetsiaalsel libedasõiduplatsil.
Kursuse käigus õpetatakse seda, kuidas vältida liikluses libedal teel ohuolukordadesse sattumist ning kuidas niisugustes olukordades juhina õigesti käituda. Õpitavad teemad on loetletud kooli õppekavas. Libedasõidu koolituse võib läbida õpilase oma sõidukiga.


Säästliku sõidu õppe eesmärgiks on säästliku sõiduviisi omandamine. Koolituse maht on 2 sõidutundi.


Piiratud juhtimisõigusega juhiluba


B-kategooria piiratud juhtimisõigusega juhiloa taotleja peab õpinguid alustades olema vähemalt 15,5 aastane. Eksamid Maanteeametis võib sooritada 16 aastaseks saamisel. Piiratud juhtimisõigusega juhiluba annab õiguse autot juhtida kui kõrval istub B-kategooria juhiluba omav lapsevanem või eestkostja. Piiratud juhtimisõigusega juhiluba kehtib kuni 18 eluaastani.


Piiratud juhtimiseõigusega juhiloa (vt näidis) väljavahetamiseks esmase juhiloa vastu tuleb sooritada teooria- ja sõidueksam Maanteeametis. Esmane juhiluba väljastatakse 18 aastaseks saamisel.

BE kategooria 

BE-kategooriat (sõiduauto+järelhaagis) võib õppima tulla isik, kes omab B-kategooria juhiluba või esmast juhiluba.

 

BE kategooria läbimisel on kohustuslikuks õppetöö mahuks 3 teooriatundi ja 2 sõidutundi. 

 


 
A-KATEGOORIA


Nõuded A-kategooria, A1- ja A2-alamkategooria mootorsõiduki juhi õpingute alustamiseks
(Liiklusseadus § 24).
Koolituskursusele võetakse õppima A-kategooria, A1- või A2-alamkategooria mootorsõiduki juhtimisõigust taotlev isik, kelle alaline elukoht on Eestis ja kes:
1) A1-alamkategooria sõiduki juhtimisõiguse taotlemisel on õppetöö alustamisel vähemalt 15,5 aastat vana;
2) A-kategooria, mille mootorivõimsus on kuni 25 kW sõiduki juhtimisõiguse taotlemisel on õppetöö alustamisel vähemalt 17,5 aastat vana;
3) A2-alamkategooria sõiduki juhtimisõiguse taotlemisel on õppetöö alustamisel vähemalt 17,5 aastat vana;
4) A-kategooria sõiduki juhtimisõiguse taotlemisel omab esmast juhiluba või juhiluba mis tahes kategooria auto juhtimiseks;
5) A-kategooria sõiduki juhtimisõiguse taotlemisel on õppetöö alustamisel vähemalt 20,5 aastat vana;
6) A-kategooria sõiduki juhtimisõiguse taotlemisel on õppetöö alustamisel vähemalt 23,5 aastat vana.

 

NB! Alates 19.01.2013.a muutub A-kategooria juhi vanuse alammäär. Loe siit!

 

 
A-kategooria koolitus
A-kategooria koolitus toimub riikliku õppekava kohaselt. Koolitus jaguneb teoreetiliseks ja praktiliseks osaks. Teoreetiline osa koosneb 28-st 45-minutilisest teooriatunnist ning juhilubade olemasolu korral 10-st 45-minutilisest teooriatunnist. Praktiline osa koosneb juhtimisõiguseta isikutele 12-st ja juhilubade omanikele 10-st 45-minutilisest sõidutunnist. Koolituse lõpus tuleb sooritada nii teooria kui ka platsil- ja linnassõidu eksamid. Peale edukat eksamite sooritamist väljastab autokool kursuse läbimise kohta tunnistuse, pärast mida võib sooritada riiklikud eksamid Maanteeametis. Meie kooli õppesõidumootorrattaid vaata siit. 

 

Õppesõit algab meie kooli õppesõiduplatsilt kesklinnas, kuhu on võimalik vajadusel tasuta parkida ka oma auto.

 

Õppesõidul peab õpilasel seljas olema eredavärviline valgustpeegeldav vest ja turvariietus. Valgustpeegeldava vesti seljaosal peab olema õppesõidu tunnusmärk. Õpilane peab õppesõidul kasutama nõuetele vastavat sobiva suurusega motokiivrit, motosaapaid või muid kinnised hüppeliigese kaitsega saapaid, motokindad ja vähemalt põlve-, õla- ning küünarliigesekaitsmed. Eelnimetatud varustus antakse kasutada autokooli poolt.

 

Mootorratta-ja mopeedijuhi sõidueksami esimese järgu ülesanded vt siit ja teise järgu ülesanded siit. 

 

Infot meie kooli õppesõidu mootorrataste kohta leiad SIIT. Leia endale sobiv kursus SIIT!

 

 A1-kategooria koolitus
A1 kategooriasse kuuluvad mootorrattad, mille võimsus ei ületa 11 kW ja mootori maht on mitte suurem kui 125 cm3.


A1-alamkategooria koolitus jaguneb teoreetiliseks ja praktiliseks osaks (vt õppekava koos näidisharjutustega). Teoreetiline osa koosneb 40-st 45-minutilisest õppetunnist. Praktiline osa koosneb 20-st 25-minutilisest õppetunnist. A1-alamkategooria juhilubade kättesaamisel on vanusepiirang 16 a, sõidutundides osalemiseks 15,5 a.

 

Kõik esmase juhiloa taotlejad peavad läbima ka esmaabi koolituse.

 

Infot meie kooli õppesõidu mootorrataste kohta leiad SIIT. Leia endale sobiv kursus SIIT! 

 

A2-kategooria koolitus
A2 kategooriasse kuuluvad mootorrattad, mille võimsus on üle 11 kW ja alla 25 kW või erivõimsusega kuni 0,16 kW/kg. Mootori töömaht ei ole piiratud.


A2-alamkategooria juhilubade vanusepiirang on 18 a ja sõidutundides osalemiseks on 17,5 a. A2-alamkategooria koolitus jaguneb teooreetiliseks ja praktiliseks osaks (vt õppekava koos näidisharjutustega). Teoreetiline osa koosneb 40-st 45-minutilisest õppetunnist. Juhilubade olemasolu korral 10-st 45-minutilisest õppetunnist. Praktiline osa koosneb 20-st 25-minutilisest õppetunnist.

  

NB! Alates 19.01.2013.a muutub A-kategooria juhi vanuse alammäär. Loe siit!

 

 Kõik esmase juhiloa taotlejad peavad läbima ka esmaabi koolituse.

 

Infot meie kooli õppesõidu mootorrataste kohta leiad SIIT. Leia andale sobiv kursus SIIT!


AM-alamkategooria (mopeedijuhtide) kursus
Mopeedijuhtide (motorolleri juhi) koolitus toimub AM kategooriale kehtestatud AM kategooria riikliku õppekava alusel (vt ka õppekavas toodud näidisharjutusi). Kohustuslik on läbida 8 teooriatundi ja 8 sõidutundi. 
Kõik esmase juhiloa taotlejad (sh AM-kategooria) peavad läbima ka esmaabi koolituse.

 

Mopeed on kahe- või kolmerattaline mootorsõiduk, mille valmistajakiirus on üle 25, kuid mitte üle 45 kilomeetri tunnis ja mille töömaht sädesüütega sisepõlemismootori korral ei ületa 50 kuupsentimeetrit või muu sisepõlemismootori korral suurim kasulik võimsus ei ületa nelja kilovatti või mille suurim püsi-nimivõimsus elektrimootori korral on üle 0,25 kilovati, kuid ei ületa nelja kilovatti.


Mopeediks loetakse ka eelnimetatud tingimustele vastavat kerget neljarattalist mootorsõidukit, mille tühimass ei ületa 350 kilogrammi. Neljarattalise kerge elektrisõiduki korral ei arvestata akude massi tühimassi hulka. Enne kehtiva liiklusseaduse jõustumist kasutusel olnud mopeedid, välja arvatud pisimopeedid, peavad olema registreeritud  hiljemalt 01.07.2012.


Alates 01.07.2011 peab mopeedi juhtimiseks olema vastav tunnistus või vähemalt mis tahes mootorsõiduki juhtimisõigus või piiratud juhtimisõigus või eelnevalt väljastatud mopeedijuhi tunnistus. Erandina ei nõuta juhiluba  isikutelt,  kes on sündinud enne 1993. aasta 1. jaanuari.


AM kategooria ehk mopeedijuhi koolituskursusele võetakse õppima AM-kategooria mootorsõiduki juhtimisõigust taotlev isik, kelle alaline elukoht on Eestis ja kes õppetöö alustamisel on vähemalt 14-aastane. Kuni 15-aastasel mopeedi juhtimisõiguse taotlejal peab olema seadusliku esindaja kirjalik nõusolek juhtimisõiguse saamiseks. Mopeedi juhtimisõigus antakse ja juhiluba väljastatakse isikule, keda ei ole Liiklusseaduses sätestatu kohaselt karistatud. Mopeedijuht ei tohi sõita kiiremini kui 45 kilomeetrit tunnis, pisimopeedijuht kiiremini kui 25 kilomeetrit tunnis. 

 

Vastavalt 2011. aasta juulist kehtima hakanud liiklusseadusele peab mopeed olema liiklusregistris registreeritud ning igal liiklusregistris registreeritud mopeedil peab olema kehtiv liikluskindlustuse leping vaatamata sellele, kas mopeedi liikluses kasutatakse või mitte.

 

Kuni 1. juulini võetakse mopeedid arvele lihtsustatud korras. Peale 1. juulit omandiõigust tõendavate dokumentideta mopeedi enam registreerida ei saa ja registreerimata mopeedi enam liikluses kasutada ei tohi. Loe registreerimise kohta täiendavalt SIIT!

 

Mopeedi juhtimisõiguse saamiseks peab sooritama eksamid Maanteeametis. Vt lisaks Rooli Võim

 

Infot meie kooli õppesõidu mootorrataste kohta leiad SIIT. Leia endale sobiv kursus SIIT!

 

   
A-kategooria ja A1- ning A2-alamkategooria mootorsõiduki juhi ettevalmistamise erisused (Liiklusseadus § 37).
Kui isik omab B-, C- või D-kategooria mootorsõiduki juhtimise õigust ja juhiluba ning taotleb mootorratta juhtimisõigust, peab ta saama mootorratta juhi ettevalmistuse teooriaõppes vähemalt 10 õppetunni ja sõiduõppes 10 sõidutunni mahus. Selles mahus antavas õppes peavad A-kategooria ja A1-, A2-alamkategooria mootorsõiduki juhi ettevalmistamise õppekavast olema hõlmatud õppeained, mis käsitlevad erisusi mootorratta juhi ettevalmistamisel võrreldes B-, C- või D-kategooria mootorsõiduki juhi ettevalmistamisega.

 

NB! Alates 19.01.2013.a muutub A-kategooria juhi vanuse alammäär. Loe siit!

 

Mootorrataste tüübid, kujud ja kirjeldused.ESMAABIKOOLITUS
Kõik mootorsõiduki esmase juhiloa taotlejad peavad läbima esmaabi koolituse, mis annab elementaarsed teadmised ja oskused, kuidas hädaolukorras toimida (nõudeid koolitusele). Koolituse maht on 16 tundi.


Kursuse programmi kuulub õnnetusolukorra hindamine, õnnetusolukorras tegutsemine ja hädaabi kutsumine, kannatanu seisundi hindamine, esmaabi teadvusetuse korral, elustamine, esmaabi vigastuste, külmakahjustuse, põletuse ja söövituse korral, elektritrauma, selja ja kaelatraumad, mootorsõiduki esmaabikomplekti kasutamine, praktiline osa koos teadmiste kontrolliga jm õppekavas nimetatu. Juhi täiendõppes esmaabikoolitust uuesti läbima ei pea.Juhi vanuse alammäär (Liiklusseaduse § 103)

(1) Vastavalt isiku vanusele võib talle anda järgmise kategooria mootorsõiduki juhtimisõiguse, välja arvatud käesoleva seaduse §-s 95 sätestatud piiratud juhtimisõiguse juhtudel:
1) 14-aastane – AM-kategooria mootorsõiduk;
2) 16-aastane – A1- ja B1-alamkategooria mootorsõiduk ja T-kategooria mootorsõiduk, mille täismass üksi või koos haagisega ei ületa 18 000 kilogrammi;
3) 18-aastane – A-kategooria mootorratas, mille mootori võimsus ei ületa 25 kW või erivõimsus ei ületa 0,16 kW/kg; B-kategooria mootorsõiduk; C1-alamkategooria mootorsõiduk ja T-kategooria mootorsõiduk, mille täismass üksi või koos haagisega ületab 18 000 kilogrammi;
4) 20-aastane – A-kategooria mootorsõiduk, kui isikul on eelnevalt A2-alamkategooria mootorsõiduki juhtimisõigus vähemalt kaks aastat;
5) 21-aastane – A-kategooria mootorratas, mille mootori võimsus ületab 25 kW või erivõimsus ületab 0,16 kW/kg; A-kategooria sümmeetrilise rataste asetusega kolmerattaline mootorsõiduk, mille mootori võimsus ületab 15 kilovatti; C-kategooria, D-kategooria ja D1-alamkategooria mootorsõiduk;
[RT I, 31.12.2010, 3 - jõust. 01.07.2011 - kehtib kuni 18.01.2013]
6) 24-aastane – A-kategooria mootorsõiduk, välja arvatud punktis 4 nimetatud juhul, ja D-kategooria mootorsõiduk;
7) 18-aastane – B-kategooria mootorsõiduk; A2- ja C1-alamkategooria mootorsõiduk ja T-kategooria mootorsõiduk, mille täismass üksi või koos haagisega ületab 18 000 kilogrammi;
8) 21-aastane – A-kategooria sümmeetrilise rataste asetusega kolmerattaline mootorsõiduk, mille mootori võimsus ületab 15 kW; C-kategooria ja D1-alamkategooria mootorsõiduk

 

NB! Alates 19.01.2013.a muutub A-kategooria juhi vanuse alammäär. Loe siit!

 

Õppetöö mahud

  

Kõik esmase juhiloa taotlejad peavad läbima ka esmaabi koolituse.