Uudised

Aasta 2013 toob suured muudatused juhtimisõiguse valdkonnas

19.01.2013 jõustuvad liiklusseaduses järgmised olulised muudatused juhtimisõiguse valdkonnas.

 

Alates 19.01.2013 on juhi vanuse alammäär 24 aastat järgmiste mootorsõiduki kategooriate juhtimisõiguse taotlemisel:

 • A-kategooria mootorsõiduki juhtimisõiguse taotlemisel (kuid juhul, kui isikul on eelnevalt A2-alamkategooria mootorsõiduki juhtimisõigus vähemalt kaks aastat olnud, siis saab A-kategooria mootorsõiduki juhtimisõigust taotleda 20-aastaselt);

• D-kategooria mootorsõiduki juhtimisõiguse taotlemisel.

 

Isik, kes on alla 24 aasta vana ning kes alustas A-või D- kategooria koolituskursusel osalemist või eelnimetatud kategooriate mootorsõiduki juhtimisõiguse taotlemist enne 19.01.2013 ning ei ole nimetatud kuupäevaks A- või D- kategooria mootorsõiduki juhtimisõigust saanud, saab juhtimisõiguse taotlemist jätkata üksnes 24-aastaseks saamisel. Seega alates 19.01.2013. a A- ja D-kategooria mootorsõiduki juhtimisõigust alla 24-aastastele isikutele ei anta ja vastava kategooria juhiluba ei väljastata.

 

19.01.2013 jõustub A2-kategooria mootorratta mõiste, mille kohaselt A2-kategooria alla kuulub mootorratas, mille mootori võimsus ei ületa 35 kilovatti või mille võimsuse ja massi suhe ei ületa 0,2 kilovatti kilogrammi kohta ning mis ei ole ümber ehitatud sõidukist, mille võimsus on vähemalt kaks korda nii suur.

 

Juhiloa kehtivus
C-, D-kategooria ja C1-, D1-alamkategooria mootorsõiduki ning CE-, DE-kategooria ja C1E-, D1E-kategooria autorongi juhiluba antakse alates 19.01.2013 välja kehtivusega 5 aastat.

 

Alates 19.01.2013 muutub mootorsõiduki kategooria D1 mõiste: D1 – auto, mis on kavandatud ja valmistatud vedama lisaks juhile veel kuni 16 sõitjat ning mille pikkus ei ületa kaheksat meetrit; sama auto koos kerghaagisega;

 

Alates 19.01.2013 tuleb Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigis ja Šveitsi Konföderatsioonis väljaantud juhiluba, kui selle kehtivusperiood on pikem kui kümme aastat, välja vahetada Eesti juhiloa vastu 24 kuu jooksul elamisõiguse saamisest või Eestisse elama asumisest arvates.

 

Alates 19.01.2013 peatub mootorsõidukijuhi juhtimisõigus tema järgmise tervisekontrolli läbimise tähtpäeva saabumisel, kui isik ei esita hiljemalt nimetatud tähtpäeval Maanteeametile uut tervisetõendit.

 

01.01.2013 lõpeb üleminekuaeg isikute jaoks, kes olid liiklusseaduse jõustumisel (liiklusseadus jõustus 01.07.2011) 16-17-aastased. Sellest kuupäevast alates peavad nad AM-kategooria mootorsõiduki juhtimiseks omama ka vastavat juhtimisõigust.

 

Allikas www.mnt.ee